โมบายโคมไฟพลังงานลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศ์วรัณ วิชาเกวียน, ปฐมพงศ์ ศิริสวัสดิ์, ศุภวัชร์ เดชภรภัทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ คงสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลการศึกษาพบว่า พลังงานกลจากลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยใช้ไดนาโมติดกับแกนหมุนของใบพัดทำให้แม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านขดลวดแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ส่วนลักษณะของใบพัดที่เหมาะสมต่อการทำเป็นโมบายโคมไฟพลังงานลม คือ ใบพัดแกนแนวดิ่ง 3 ใบ ที่ทำมุมกัน 120 องศา ซึ่งทำให้โมบายโคมไฟพลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าได้จากลมธรรมชาติเฉลี่ย 400 มิลลิแอมป์แปร์ และ 12 โวลต์ ตามลำดับ ส่งผลให้กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยจากโมบายโคมไฟพลังงานลม คือ 5 วัตต์ และ 3.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน ตามลำดับ เมื่อนำไฟฟ้าจากโมบายโคมไฟพลังงานลมที่สามารถผลิตได้ มาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กในบ้านเรือนสามารถทำให้หลอดไฟ 12 โวลต์ 5 วัตต์ 1 หลอด สว่างเต็มกำลังได้, สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ พาวเวอร์แบงค์ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 6 โวลต์ 2 ก้อน และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโมบายโคมไฟพลังงานลม 43.20 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 24.49 กิโลกรัมคาร์บอนใน 1 ปี