ไฟฟ้าจากพลังงานฝน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร เรืองนุ้ย, วิสสุตา ป้อมกระสันต์, ปรีชญา ช่วยประสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวดี ศศิธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าจากพลังงานฝนโดยกังหันแม่เหล็กและขดลวดทองแดงรีไซเคิล จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานฝน เพื่อออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมของอุปกรณ์ในการแปลงพลังงานฝนเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อนำพลังงานฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าพลังงานฝนที่ตกลงมา สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยหลักการของ ไมเคิล ฟาราเดย์ กล่าวคือ “ กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวด ” และใช้หลักการของกังหันเข้ามาช่วย เมื่อฝนตกลงมากระทบใบพัดของกังหัน ทำให้กังหันหมุน ส่งผลแม่เหล็กซึ่งติดอยู่กับกังหันหมุนด้วย เคลื่อนที่ไปตัดกับลวดทองแดง จึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เราสามารถนำกระแสไฟฟ้าดังกล่าว มาต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือไฟบ้านได้

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานฝนดังกล่าวเป็นการคิดหาพลังงานทดแทนใหม่ นอกจากพลังเดิมๆและนำพลังงานที่เกิดจากการตกของฝนมาใช้ประโยชน์ สามารถนำมาผลิตเป้นกระแสไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน