ศึกษาความหลากหลายของชนิดหญ้าทะเลที่มีผลต่อการกักเก็บคาร์บอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา รักษ์ศักดิ์ศรี, ณิชาปัญญ์ สมขันธ์, ภูรัชยา พร้อมภูวดล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ หนูพุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าหญ้าทะเลเเต่ละชนิดสามารถกักเก็บคาร์บอนได้เเตกต่างกันอย่างไรและพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลหลากหลายชนิดจะส่งผลต่อการกักเก็บคาร์บอนหรือไม่ ในช่วงน้ำทะเลลงต่ำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยชนิดหญ้าทะเลที่จะศึกษา ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าทะเลชะเงาใบสั้น หญ้าทะเลใบมะกรูด ทำให้สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลแต่ละชนิดได้ สามารถคาดคะเนปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณหาดปางเมง จังหวัดตรังและสามารถบ่งบอกว่าความหลากหลายของชนิดหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่ส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลหรือไม่ อย่างไร