ศึกษาความหลากหลายของชนิดกุ้งเคยที่ส่งผลต่อปริมาณโพรไบโอติกในกะปิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ หนูทองแก้ว, กัญญาณัฐ เกลี้ยงกลม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, ศิริขวัญ หนูพุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กะปิเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารของคนไทย ซึ่งกะปิมีหลายชนิดให้เลือกรับประทาน กะปิแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ทั้งคุณภาพ วัตถุดิบ กรรมวิธีผลิตตามแต่ละท้องถิ่น กะปิท่าข้าม เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ผลิตขึ้นมาโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลท่าข้าม โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพและผลิตขึ้นมาเอง ด้วยความโดดเด่นด้านกุ้งเคยซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญซึ่งพบในพื้นที่บริเวณน้ำสะอาด รวมทั้งกระบวนการผลิตที่สะอาด ในแต่ละบริเวณสามารถพบกุ้งเคยต่างชนิดกัน เนื่องจากกุ้งเคยแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เท่ากันทําให้ปริมาณโพรไบโอติกในกะปิไม่เท่ากัน โพรไบโอติกเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้เกิดจากกระบวนการหมัก ถ้ามีโพรไบโอติกสูงจะทำให้กะปิมีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่ากะปิ คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการเพิ่มมูลค่ากะปิโดยการศึกษาชนิดของกุ้งเคยที่ส่งผลต่อปริมาณโพรไบโอติกในกะปิ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกชนิดของกุ้งเคยมาใช้ในการทำกะปิและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในกะปิเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ