ศึกษาความเข้มข้นกรดแอซิติกที่มีผลต่อความยืดตัวของพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ลือเท่ง, อสมา เตชชีวพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastics) เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุสำหรับการใช้งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัด ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพลาสติกชีวภาพสามารถยืดตัวได้น้อยซึ่งขาดคุณภาพในการนำมาใช้จริง ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการเปรียบเทียบความเข้มข้นกรดแอซิติก ที่มีผลต่อความยืดตัวของพลาสติกชีวภาพที่ทำจากเปลือกกล้วย โดยทำการทดลองความเข้มข้นกรดแอซิติก 4 ชุดทดลอง ความเข้มข้นกรดแอซิติกร้อยละ 0, 25, 50 และ 75 ทำซ้ำอีก 3 ครั้ง เมื่อผ่านการทดลองสามารถนำข้อมูลความยืดตัวของพลาสติกชีวภาพที่ได้ไปใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน