การศึกษาประสิทธิภาพในการกันกระแทกของสารก่อโฟมกันกระแทกจากเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียาภัทร คำทุม, ชิชญาสุ์ เฉลิมเทวี, ภูดิท พึ่งกลั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ นพมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีสารที่ผู้จัดทำสนใจ คือ ไมโครคริสทาไลน์เซลลูโลสซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี สารละลายซิงค์คลอไรด์ใช้ในการทำสารละลาย และแคลเซียมคาร์บอเนตทำให้เกิดฟองแก๊สเมื่อผสมกับสารละลาย ทางคณะผู้จัดทำได้นำสารดังกล่าวมาขึ้นรูปวัสดุกันกระแทก และออกแบบการทดลองเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ปริมาณเซลลูโลสที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกันกระแทกและการขยายตัว นำมาทดสอบการกันกระแทกโดยการปล่อยน้ำหนัก และตอนที่ 2 ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกันกระแทกและการขยายตัว โดยมีวิธีการทดลองเหมือนกับตอนที่ 1

จากการทดลองตอนที่ 1 พบว่าเซลลูโลสปริมาณ 1.75 กรัมมีประสิทธิภาพในการกันกระแทกและการขยายตัวมากที่สุดที่ 77.78% และ 230.84% ตามลำดับ ในตอนที่ 2 พบว่าแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 4 กรัมมีประสิทธิภาพในการกันกระแทกมากสุด 87.78% และแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 2.5 กรัมมีประสิทธิภาพในการขยายตัวมากที่สุด 230.84 %