การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบภาชนะที่มีส่วนผสมของ อนุพันธ์เซลลูโลสต่อการลดการควบแน่นของน้ํารอบภาชนะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาธิดา ขุนศรีสุข, ณัฐปภัสร์ โสตถิกิจกุล, อดิษฐา อัมพวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ นพมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อบริโภคน้ำเย็นในภาชนะพลาสติกจะทำให้เกิดหยดน้ำเกาะรอบๆด้านนอกภาชนะทำให้เกิดการไหลลงสู่บริเวณรอบๆซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายกับ ใบงาน และ เอกสารได้คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการหาสารเคลือบบริเวณรอบภาชนะพลาสติกเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบภาชนะคณะผู้จัดทำได้พบว่าเซลลูโลสที่มีความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนได้น้อยจึงเลือกใช้อนุพันธ์ของเซลลูโลสสามชนิด ได้แก่ Carboxy Methyl Cellulose (CMC), Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) และ Hydroxy Ethyl Cellulose (HEC)