การศึกษาผลของปูนที่มีส่วนผสมของสาร Disinfectant ที่ส่งผลต่อการยับยั้งการเกิดตะไคร่น้ำบนปูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริเชษฐ์ แสงงาม, วรินทร ประทุมยศ, พัทธนันท์ โปณะทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ นพมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจําวันมนุษย์เรามักพบเจอกับความชื้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในอากาศหรือสถานที่ต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ํา ตะไคร่น้ํา คือสาหร่ายเซลล์เดียว เกิดจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และไปยึดเกาะในพื้นที่ที่มีน้ําไหลผ่าน ซึ่งก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามองและอุบัติเหตุ เช่น การลื่นล้ม เป็นต้น ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่น้ําโดยการทาที่พื้นผิว แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ําอาจไม่อยู่คงทนถาวร ทางคณะผู้จัดทําจึงทําการหาสารเพื่อยับยั้งการเกิดตะไคร่น้ําบนปูนอย่างถาวร จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า สารประเภท Disinfectant สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ ทางคณะผู้จัดทําจึงได้ทําการศึกษาการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ชนิดของสาร Disinfectant ที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ําที่แตกต่างกัน โดยใช้สาร Chloroxylenol, Chlorine dioxide และ Benzalkonium chloride และในตอนที่ 2 ปริมาณของสาร Disinfectant ที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ําที่แตกต่างกัน โดยนําสารที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดตะไคร่น้ําที่ดีที่สุดจากผลการทดลองตอนที่ 1 มาผสมลงในปูนโดยมีปริมาณที่แตกต่างกัน 5 ปริมาณ ได้แก่ 5%, 10%, 15%, 20% และ 25% เพื่อหาปริมาณที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเกิดตะไคร่น้ํา ซึ่งจากการทดลองพบว่า ตอนที่ 1 จากการเปรียบเทียบระหว่างสาร Chloroxylenol, Chlorine dioxide และ Benzalkonium chloride พบว่า มีตะไคร่น้ําเกิดขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.25, 1.83 และ 0 ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่า ตอนที่ 1 สาร Benzalkonium chloride มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดตะไคร่น้ําได้ดีที่สุด และในตอนที่ 2 จากการเปรียบเทียบปริมาณของสาร Benzalkonium chloride ที่ปริมาณ 5%, 10%, 15%, 20% และ 25% พบว่า ปริมาณการเกิดตะไคร่น้ําที่ใช้สาร Benzalkonium chloride ปริมาณ 15% เป็นปริมาณที่ใช้สารน้อยที่สุดและไม่มีตะไคร่น้ําเกิดขึ้น จึงสรุปได้ว่าสาร Benzalkonium chloride ปริมาณ 15% มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดตะไคร่น้ําได้ดีที่สุด เนื่องจากใช้ปริมาณและต้นทุนน้อยที่สุด อีกทั้งยังไม่มีตะไคร่น้ําเกิดขึ้น