แผ่นเจลปิดแผลจากใบจอกหูหนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ ศรีพนม, ธนดล ปะโสทะกัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัก เหยียดกระโทก, เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ ถูกพัฒนามามาเพื่อแก้ปัญหาการแพร่พันธุ์ของจอกหูหนูที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย โดยผู้จัดทำโครงงานสังเกตเห็นว่า บริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ มีจอกหูหนูเกิดขึ้นจำนวนมาก ผู้จัดทำโครงงานจึงอยากใช้ประโยชน์จากจอกหูเหล่านั้น โดยการใช้ใบของจอกหูหนูมาเพื่อจัดทำเจลปิดแผลห้ามเลือด

โดยมีขั้นตอนดังนี้ ตอนที่ 1 การทดลองประสิทธิภาพการห้ามเลือดของน้ำที่คั้นจากใบจอกหูหนูเมื่อเทียบกับน้ำข้าวจ้าวดิบ ตอนที่ 2 การจัดทำเจลเจลาตินปิดแผล จากน้ำที่คั้นจากใบของจอกหูหนู