การศึกษากรดอะซิติกจากเปลือกสับปะรดเหลือทิ้ง เพื่อใช้แทนกรดกำมะถันและกรดฟอร์มิกที่ใช้ในยางก้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล กิมาพันธ์, ณัฐวดี ศรีสร้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตน์ จันทร์สนาม, ปาณิศา ราชปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพารานับว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเกษตรกรเป็นอย่างมาก

สับปะรดนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถหาได้ง่ายในท้องตลาดและสัปปะรดยังสามารถนำมาหมักเป็นกรดอะซิติกเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางถ้วยก้อนได้และไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและมีต้นทุนต่ำ

ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้กรดกำมะถันและกรดฟอร์มิกในกระบวนการผลิตยางถ้วยก้อนแต่เนื่องจากกรดกำมะถันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมส่วนกรดฟอร์มิกมีราคาสูง

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงเล็งเห็นว่าการนำะสับปะรดเหลือทิ้งมาใช้แก้ปัญหาโดยการหมักเอากรดอะซิติกจากสับปะรดและใช้แทนกรดกำมะถันและกรดฟอร์มิกพี่หยดลงในยางก้อนถ้วย