การพัฒนาโคลนหมักผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยชนก ชามาตย์, ฌัชฌา สุริยเรืองศิริ, อานาปานัส จินรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโคลนหมักผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ศึกษาคุณสมบัติของโคลนและพัฒนาโคลนหมักผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ แบ่งเป็นการศึกษาลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการหมักโคลน พบว่าการหมักก่อนย้อมทำให้เส้นไหมติดสีได้ดีที่สุดศึกษาปริมาณธาตุเหล็ก อลูมิเนียมและทองแดง โดยการทดสอบการติดสี พบว่า โคลนที่ไม่ได้เติมธาตุมีคุณภาพการติดสีน้อยที่สุด โคลนที่เติมธาตุปริมาณ 0.2,0.4,0.6,0.8 และ1.0 กรัมตามลำดับ มีคุณภาพการติดสีดีขึ้น ดังนั้น ปริมาณธาตุมีผลต่อเฉดสีและการติดสีของเส้นไหม โดยปริมาณสารที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองในการทำผงโคลนตามขั้นตอนข้างต้นจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์โคลนหมักผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ