กับดักหนูส่งสัญญาณอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ เอี่ยมสะอาด, มนัส พรหมทา, ณฐพร มัสแมน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกับดักหนูที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีในการส่งการแจ้งเตือนแบบไร้สายเมื่อตรวจเจอหนูหรือสัตว์ฟันแทะอื่นๆ และสร้างแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไปหาผู้ใช้เมื่อสามารถดักหนูได้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานที่ๆขนาดใหญ่ที่ใช้กับดักหนูจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้ประหยัดระยะเวลา ไม่ต้องไล่เปิดทีละกล่อง