การควบคุมราวตากผ้าแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์, จิรัชญา พวงกระโทก, ศุภกฤษ พัวพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ สุลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนำเสนอการออกแบบและประดิษฐ์ราวตากผ้าแบบอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ เป็นราวตากผ้าที่ช่วยป้องกันผ้าเปียกเมื่อฝนตก ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถพับเก็บราวตากเมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตก การทำนายสภาพอากาศก่อนฝนตกจะใช้การตรวจวัดระดับความชื้นในอากาศเพื่อทำนายสภาพอากาศในขณะนั้น นอกจากนี้ราวตากผ้ายังถูกออกแบบมาให้สามารถนำผ้าออกมาตากได้อีกครั้งเมื่อมีสภาพอากาศที่เหมาะสม การทำงานดังกล่าวจะถูกโปรแกรมให้ทำงานแบบระบบอัตมัติใช้การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

ซึ่งจะช่วยให้สามารถตากและเก็บผ้าได้โดยไม่ต้องใช้คนควบคุม จากการเก็บข้อมูลการทำงานพบว่าเครื่องสามารถทำงานสอดคล้องกับเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศได้ตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ และสามารถพับเก็บและตากผ้าโดยไม่ทำให้ผ้าเปียกฝน