การกำจัดวัชพืชตระกูลที่มี Stolon ด้วยเชื้อรา Rhizopus Stolonifer

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานินทร์ อินทรตุล, เจตินัย บุตรวัง, ศิวากร แดนนาสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, ภาคภูมิ เนียมบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชพืชที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อพืชผลที่ปลูกทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและได้กำไรจากการเพาะปลูกน้อย โดยที่วัชพืชที่เกิดขึ้นในแหล่งนั้นจะไปทำการเเย่งสารอาหารจากพืชที่ต้องการเพาะ ทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเกิดการขาดสารอาหารทำให้ผลผลิตลดลง ปกติเเล้วเกษตรกรจะกำจัดโดยการนำสารเคมีมาฉีดพ่นวัชพืชเเต่อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรแถวนั้น และยังมีผลกระทบต่อมนุษย์ด้วย จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงสนใจที่จะพัฒนาการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีเเต่ใช้เป็นเชื้อรา เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของเชื้อรา และยังลดการใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ในการศึกษาจะมีการพัฒนาโดยการนำเชื้อราที่ได้จากขนมปังที่เน่าซึ่งเป็นเชื้อราRhizopus Stolonifer มาทำเป็นน้ำหมักเพื่อนำมาทดสอบการเจริญเติบโตของวัชพืชตีนตุ๊กแก หญ้าหมอน้อย หญ้าแห้วหมู โดยวิธีการแบ่งปลูกวัชพืชขึ้นมาเเต่ละชนิดเเล้วฉีดพ่นน้ำหมักที่หมักไว้เเล้วสังเกตุผล แบบแผนที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ทราบประสิทธิภาพของเชื้อราที่จะสามารถควบคุมการเกิดของวัชพืชได้ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมีทำให้ไม่เป้นอัตราย แบบที่ทำขึ้นจะช่วยให้ลดการใช้สารเคมีทำให้ผู้คนเจ็บป่วยได้น้อยลงจากสารเคมี และยังนำไปศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับเชื้อรา Rhizopus Stoloniferเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น