การจัดการน้ำในรูปแบบใยแมงมุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภชา เกียววงษ์, ศศิภา ชดช้อย, กิตติพงษ์ ภูมาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรีรัตน์ มะธิปะโน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การจัดการน้ำในรูปแบบใยแมงมุม เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎี หรือการอธิบาย ที่เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการหาดีกรีของเส้นเชื่อมจุดยอดของรูปกราฟใยแมงมุมและการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เกิดขึ้นจากรูปกราฟใยแมงมุมโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติและยังนำเรื่องทฤษฎีกราฟมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ที่มีรูปแบบตามกราฟใยแมงมุมและ ใช้โปรแกรม GSP เป็นสื่อที่ช่วย ในการนำเสนอ

จากโครงงานที่ได้จัดทำขึ้น นอกจากจะทราบที่มาของสูตรต่าง ๆ แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ทุกโรงเรียนต้องการให้เกิดกับนักเรียน ได้แก่ ทักษะด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยงความรู้ การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้งยังทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รักในความเป็นคณิตศาสตร์ ไม่ได้แยกคณิตศาสตร์ออกจากชีวิตประจำวัน หรือแยกเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือออกเป็นส่วนๆ จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผลการดำเนินการจากการทำโครงงาน

  1. รูปของโครงข่ายใยแมงมุมและการหาดีกรีของรูปใยแมงมุมที่สัมพันธ์กับจุดยอด และเส้นเชื่อมของโครงข่ายใยแมงมุมเป็นลำดับเลขคณิต

  2. ได้ความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เกิดขึ้นในรูปกราฟใยแมงมุม

  3. ได้รูปแบบโครงข่ายชลประทานใยแมงมุมในการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ทฤษฎีกราฟ

4.ได้เปรียบเทียบโครงข่ายใยแมงมุมที่มีรูปแบบแตกต่างกัน เพื่อใช้ในการจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆ