บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนาโนเซลลูโลสจากเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐพงษ์ ธาราไชย, ปัญญพัฒน์ บุดดาวงษ์, อฏวี พิทยาคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รักเกียรติ จิตคติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่สำคัญและควรได้รับการแก้ไข คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะทำพลาสติกชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายเองได้ โดยนำพลาสติก PLA ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ ผสมกับนาโนเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกมะพร้าว โดยใช้ขั้นตอน สกัดด้วย NaOH ฟอกขาว ด้วย H2O2 ทำนาโนเซลลูโลส ด้วยกรดซัลฟิวริก ในขั้นตอนผสมทำได้โดยใช้เครื่อง internal mixer ในขั้นตอนสุดท้าย ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพโดยเครื่อง CNC การทดลองพบว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมีลักษณะแข็ง ใส และย่อยสลายได้เอง โครงงานนี้จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้ง ให้เป็นวัสดุทีมีมูลค่าสูงและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก