ประสิทธิภาพของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus niger ในหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ไทยสรวง, เอมิกา สิงหร, กนกอร อุดมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนา คำอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของสารนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus niger ในหอมแดง โดยทำการออกแบบและสร้างตู้อบยูวีนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สามารถยับยั้งเชื้อรา A. niger ในหอมแดงได้ ซึ่งเชื้อราดังกล่าวจะก่อให้เกิดโรคราดำและทำลายผลผลิตในหอมแดง หากเชื้อราชนิดนี้สะสมในร่างกายในปริมาณมากจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และเนื่องจากสารนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงที่มีรังสียูวี ผู้จัดทำจึงเลือกใช้แสงยูวีจากหลอดยูวีไปกระตุ้นการทำงานของสารนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยเคลือบสารไว้บนแผ่นกระจกที่ทำเป็นถาดเชื่อมต่อกับมอเตอร์วางอยู่ภายในตู้อบ และกำหนดเวลาในการนำหอมแดงเข้าตู้อบเป็นเวลา 30 นาที โดยก่อนอื่นทำการเพาะเลี้ยงเชื้อรา A. niger แล้วนำหอมแดงจุ่มเชื้อเพื่อปลูกเชื้อรา และได้แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลองดังนี้ ชุดที่ 1 หอมแดงที่ปลูกเชื้อรา A. niger ชุดการทดลองที่ 2 หอมแดงที่ปลูกเชื้อรา A. niger เข้าตู้อบที่มีเพียงแสงยูวี ชุดการทดลองที่ 3 หอมแดงที่ปลูกเชื้อรา A. niger เข้าตู้อบยูวีนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ แล้วนำหอมแดงจากทั้ง 3 ชุดการทดลองออกมาวางลงบนถาดโฟมที่มีกระดาษทิชชูชุ่มน้ำเล็กน้อยและใช้แรปปิดให้สนิท

จากการทดลองข้างต้น ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาหาประสิทธิภาพของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus niger ในหอมแดงเพิ่มเติมภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (Scanning electron microscope : SEM) เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเชื้อรา A. niger ที่ผิวของหอมแดงเมื่อเข้าตู้อบยูวีนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลองดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 หอมแดงที่ปลูกเชื้อรา A. niger และชุดการทดลองที่ 2 หอมแดงที่ปลูกเชื้อรา A. niger เข้าตู้อบยูวีนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ จากนั้นนำตัวอย่างที่ระยะเวลา 0, 6, 12, 24 และ 48 ชั่วโมงจากทั้ง 2 ชุดการทดลองส่องด้วย SEM