เครื่องวัดความสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รณกฤต เพียรการ, สืบสกุล โพนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเครื่องมือวัดเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่ละเครื่องจะมีหน้าที่ในการวัดแตกต่างกันไปยกตัวอย่าง เครื่องมือวัดระยะที่ใช้กันบ่อยๆ ในการทำงานก่อสร้างหรือทางวิศวกรรมโยธา เช่น ไม้เมตร ตลับเมตร เครื่องมือสาหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่งและตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง ความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ เครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกัน เครื่องมือวัดยังเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการวัดเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เช่น การหาพื้นที่ การหาระยะทาง การหาความสูง ทั้งนี้ยังมีเครื่องชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปอาจไม่รู้จักแต่เครื่องมือชิ้นนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถหาความสูงของวัตถุโดยใช้มุมที่ได้จากเครื่องมือมาคำนวณโดยใช้หลักตรีโกณมิติเรียกเครื่องมือนี้ว่า ไคลโนมิเตอร์ ซึ่งไคลโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานและคิดคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ก็สามารถหาได้ง่าย แต่เครื่องไคลโนมิเตอร์มีข้อจำกัดคือต้องรู้ระยะจากวัตถุถึงผู้สังเกต ถ้าผู้สังเกตอยู่ในระยะทางที่ไกลออกไปอาจจะยากต่อการวัดหาระยะทางได้คณะผู้จัดทำจึงออกแบบเครื่องมือที่สามารถแก้ข้อจำกัดของเครื่องไคลโนมิเตอร์โดยการประดิษฐ์เครื่อง Height Clinometer ให้มีความสามารถในการวัดความสูงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดๆก็ตาม