การวาดกราฟไฮโปโทรคอยด์ด้วยเพนดูลัมจากหลักการของไม้บรรทัดวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินต์จุฑา ศรีภักดี, ธีภพ สกุลแพทย์, สิทธิ์ชเดช หมื่นเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับการศึกษากราฟไฮโปโทรคอยด์ด้วยเพนดูลัมจากหลักการของไม้บรรทัดวงกลมเนื่องจากทางผู้จัดทำได้ศึกษาโจทย์ข้อหนึ่ง

ในวิชาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับไม้บรรทัดวงกลม (Spirograph) และในเวลาเดียวกันนั้นทางผู้จัดทำได้ไปเจอวิดีโอหนึ่ง

ซึ่งเป็นวิดีโอการทำ pendulum painting โดยการแกว่งถังสีซึ่งในวิดีโอนั้นเป็นการใช้หลักการของ pendulum ทางผู้จัดทำจึงจะนำหลักการของ

ไม้บรรทัดวงกลมในที่นี้คือการหมุนแบบ hypotrochoid มาประยุกต์ใช้ในการทำ pemdulum painting โดยขั้นตอนการทำนั้นเป็นการประดิษฐ์เครื่องหมุน

ซึ่งจะจำลองให้เหมือนการทำpendulum paintingแบบปกติ แต่จะกำหนดให้การแกว่งเชือกของตัวเครื่องนั้นหมุนแบบ hypotrochoid จากการลองประดิษฐ์ตัวเครื่อง

ผลปรากฏว่าการทำงานของตัวเครื่องนั้นสามารถทำตามวัตถุประสงค์ได้ โดยรูปที่ออกมาตรงตามจุดประสงค์ที่เราต้องการมากที่สุด คือ เมื่อ ความยาวเชือก 10 นิ้ว

ขนาดมุมประมาณ 45 องศาและระยะห่างจากพื้น 12 นิ้ว ในการทดลองที่3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้สามารถวาดกราฟไฮโปโทรคอยด์ด้วยเพนดูลัมจากหลักการของ

ไม้บรรทัดวงกลมได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปที่จะเกิดขึ้นสามารถแตกต่างกันได้ถ้าควบคุมมอเตอร์ และแรงได้ไม่ดีแม้จะควบคุมมุมและระยะห่างของเชือกเท่ากัน