การศึกษาการชะลอการสุกของกล้วยด้วยสารสกัดไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อันดามัน ลันสุชีพ, จิดาภา หิรัญ, ณภพ งานประเสริฐกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมและบริโภคกนอย่างแพร่หลาย กล้วยมีรสที่หวานและมีคุณค่า

ทางอาหารที่สูง อย่างไรก็ตามกล้วยมีอายุการเก็บรักษาที่ค่อนข้างสั้นและสุกเร็ว ทําให้มักสร้างความท้าทาย

ให้กับผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย และผู้บริโภคในการยืดอายุการเกบรักษากล้วยและการชะลอการสุกของกล้วย ซึ่ง

ทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาการสุกของกล้วยคือการใช้สารสกัดไคโตซานเป็นโพลิเมอร์ชีวภาพ

ธรรมชาติจากไคตินที่พบในโครงกระดูกภายนอกของสัตว์เปลือกและกระดองแข็ง เช่น กุ้งและปู และเนื่องจาก

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่เป็นพิษ นอกจากนี้สารสกัดไคโตซานยังมีคุณสมบัติต้านจุลชีพที่

สามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย และความเข้ากันทางชีวภาพในการชะลอการสุก

ของกล้วยทําให้ได้รับความสนใจในแวดวงเกษตรและวิทยาศาสตร์ และได้มีการศึกษาการใช้สารสกดไคโตซาน

เพื่อยืดอายุการเกบรักษาของกล้วยโดยสารสกัดไคโตซานจะยับยั้งการผลิตก๊าซเอทิลีนที่เป็นส่วนกระตุ้นการ

อ่อนตัวของเนื้อผลไม้ การเปลี่ยนสี และการผลิตสารแต่งกลิ่นและรส ซึ่งกลไกที่อยูเบื้องหลังผลของการชะลอการสุก

ของสารสกดไคโตซานนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ เช่นการนําไคโตซานเคลือบผิวกล้วยบางๆเพื่อสร้าง

เกราะป้องกนที่ช่วยลดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเละเอทิลีนระหวางผลไม้กับสิ่งแวดล้อมทําให้กระบวนการ

สุกช้าลงโดยการลดความพร้อมของเอทิลีนทําให้ชะลอการสุกของกล้วย จึงได้เกิดโครงงานการศึกษาการ

ชะลอการสุกของกล้วยด้วยสารสกดไคโตซานนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่าน