การยังยั้งการเหม็นหืนของน้ำมันปาล์มที่เกิดจากการ oxidation ด้วยสารสกัดจากใบหม่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ สัตยภิวัฒน์, เป็นไท แตงอุทัย, วงศธร ไพศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการเหม็นหืนของน้ำมันปาล์มที่เกิดจากการ oxidation โดยใช้สารสกัดด้วยเอทานอล[C2H5OH] สกัดสาร oxidation ออกมาจากใบหม่อน โดยใช้แนวคิดการยับยั้งปฏิกิริยา oxidation ของน้ำมันปาล์มด้วยสาร antioxidant จากใบหม่อนสกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ น้ำมันปาล์ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภูเก็ต เขต 14 จำนวน 28 คน ด้วยวิธีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ำมันปาล์มที่ใส่และไมใส่สารสกัดจากใบหม่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สารสกัดจากใบหม่อนด้วยเอทานอล[C2H5OH] โดยนำไปใส่ลงในน้ำมันปาล์มแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและบันทึกผล เพื่อนำไปเขียนกราฟและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัด

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง การเหม็นหืนของน้ำมันปาล์มที่ไม่ใส่สารสกัดจากใบหม่อนและที่ใส่สารสกัดจากใบหม่อน เกิดขึ้น ณ เวลาต่างกัน โดยน้ำมันปาล์มที่ไม่ใส่สารสกัดจากใบหม่อนและที่ใส่สารสกัดจากใบหม่อน เกิดขึ้น ณ เวลาต่างกัน โดยน้ำมันปาล์มขวดที่ใส่สารสกัดเกิดการเหม็นหืนในชั่วโมงที่... และขวดที่ใส่น้ำมันปาล์มเกิดการเหม็นหืนในชั่วโมงที่...