ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแลคโตบาซิลลัสต่อกระบวนการฟื้นฟูแร่ธาตุของแผ่นไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เคลือบด้วยไบโอฟิล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวิศ เจริญพานิช, เตชสิทธิ์ ศรีนุติทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศานต์ นิลสุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการรักษาโรคฟันผุผ่านทางการรักษาแบบไม่รุกราน (non-invasive therapy) ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการฟื้นฟูแร่ธาตุ (remineralization) เพื่อสร้างเคลือบฟันขึ้นใหม่ กระบวนการนี้สามารถเร่งได้โดยใช้สารคู่ทำปฎิกิริยาที่เรียกรวมๆว่า remineralizing agents ยกตัวอย่างสารที่สำคัญเช่น ฟลูออไรด์และนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ รวมถึงสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ (biosurfactants) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ต้านไบโอฟิล์มอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฟันผุ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาทางคลินิกที่ชัดเจนของประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่สามารถใช้ร่วมกับตัวแทน remineralizing agents อื่น ๆ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการฟื้นฟูแร่ธาตุของแผ่นไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เคลือบด้วยไบโอฟิล์ม ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Escherichia coli ให้มีความใกล้เคียงพื้นผิวของฟันในสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงภายในปากช่องของมนุษย์ รวมถึงการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ต้านการยึดเกาะของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่สกัดมาจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus fermentum ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่สกัดออกมาให้สูงที่สุดซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต