เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็กจากแผ่นกรองธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตานัน อินทร์ท่าฉาง, บุตรสตรี วิศิษฎธัญญากุล, ธนาภา กี่หนี่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, สิทธิพงษ์ ไกรลาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นด้วยสาเหตุจากไฟไหม้ป่าหรืออาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยในปัจจุบันอย่างการเผาขยะหรือการปล่อยควันรถเป็นระยะเวลานาน พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมากจนทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้นมา ซึ่งระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ไม่สามารถกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เสี่ยงเป็นอัมพาตและเป็นมะเร็ง ดังนั้นมนุษย์ทุกๆ คนควรหันมาดูแลรักษาสุขภาพของระบบทางเดินหายใจของตนเอง ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำเครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อใช้ฟอกอากาศภายในบ้านโดยสามารถใช้เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้โดยการดูดอากาศเข้ามาแล้วใช้กระบวนการกรองผ่านใยธรรมชาติภายในเครื่องเพื่อกำจัดฝุ่น PM 2.5 ออกไป และเครื่องจะปล่อยไอน้ำออกมาเพื่อลดฝุ่นอีกขั้นตอนหนึ่ง ผ่านการควบคุมด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวเป็นการช่วยให้ระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดีขึ้นและช่วยทำให้ภายในบ้านมีอากาศที่สะอาดสดชื่น