ศึกษาออกแบบโครงสร้างและทดสอบประสิทธิภาพแขนโดรน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐนันท์ รักการ, นฤสรณ์ ฮ้อบุตร, ฐณรัช ทองทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันฉัตร อัครสุวรรณกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน โดรนแบบ4ใบพัดหรือโดรนควอดคอปเตอร์ ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการเกษตร การทหาร การทำแผนที่ การเก็บภาพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย โดรนบางรุ่นที่ต้องใช้กำลังในการแบกน้ำหนักเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้กำลังมอเตอร์มากขึ้นด้วย กลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นว่า ความยาวของแขนโดรนและแรงผลักจากมอเตอร์ มีผลต่อแรงยกของโดรน โดยมีความสัมพันธ์แบบโมเมนต์และคาน และสามารถนำความสัมพันธ์นี้มาทุ่นแรงมอเตอร์ได้ ทำให้สามารถลดขนาดมอเตอร์และประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่ จะสามารถนำมาทดลองเรื่องนี้โดยการออกแบบโดรนควอดคอปเตอร์ที่สามารถปรับระดับความยาวแขนได้ มีตัวแปรต้นคือความยาวแขนโดรน ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักรวมของโดรน ตัวแปรควบคุมคือ น้ำหนักรวมของโดรนก่อนขึ้นบินทดสอบ