สารเคลือบชะลอความสุกของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส จันทนา, นิชานันท์ ดอนขำ, ชาลิสา อุดมเลิศปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไชยเดช นูนคาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารเคลือบชะลอความสุกของกล้วยน้ำว้า (Slowing the ripening of the banana) เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำ และยืดอายุการเก็บรักษากล้วยน้ำว้า ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเกษตรในปัจจุบัน โดยทั่วไปกล้วยน้ำว้าจะสุกในระยะเวลา 3-7 วัน เกษตรกรจึงนิยมใช้สารสังเคราะห์ในการเคลือบผิวเพื่อให้มีอายุการเก็บรักษายาวนาน แต่มีอันตรายต่อสุขภาพ จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะนําเปลือกแก้วมังกร และเปลือกส้มที่เหลือใช้มาสกัดจนได้สารเพกทิน หรือ โพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยืดอายุผัก และผลไม้ด้วยวิธีธรรมชาติ โดยขั้นตอนเริ่มจากนําเปลือกแก้วมังกรและเปลือกส้ม มาผึ่งแดดให้แห้งเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นนําไปปั่น และผสมกรดซิตริกกับน้ำเปล่าทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากนั้นนํามาต้มเป็นเวลา 20 นาที และนํามากรองด้วยผ้าขาวบาง โดยวิธีใช้สารสกัดอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 500 มิลลิลิตร หลังจากนั้นนําสารเคลือบที่ได้ไปตรวจสอบสารเพกทิน โดยการนําไปทดสอบกับเอทิลแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1:4 จะสังเกตเห็นเจลที่ตกตะกอน นําเจลที่ตกตะกอน มาทดลองวัดค่าน้ำหนักเพื่อหาปริมาณเพกทินว่าสารไหนมีปริมาณเพกทินมากที่สุด ซึ่งจากผลการทดลองสรุป ได้ว่า ปริมาณเพกทินของเปลือกแก้วมังกรผสมกับเปลือกส้มมากที่สุด 18.73 กรัม รองลงมา คือ เปลือกแก้วมังกร 15.09 กรัม และสุดท้าย คือ เปลือกส้ม 14.49 กรัมหลังจากนั้นนําไปทดลองกับกล้วยน้ำว้าเป็นเวลา 10 วัน จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรที่ผสมกับเปลือกส้ม มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ช่วยชะลอความสุกของกล้วยน้ำว้า แล้วรองลงมา คือ สารสกัดจากเปลือกแก้วมังกร และสารสกัดจากเปลือกส้มตามลำดับ

ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของสารเพกทิน โดยศึกษาปริมาณสารเพกทินที่สกัดมาจากเปลือกส้ม และเปลือกแก้วมังกร จากการทดลองพบว่าสารสกัดที่ได้จากเปลือกแก้วมังกรผสมกับเปลือกส้มที่มีปริมาณเพกทินมากที่สุด สามารถชะลอความสุกของกล้วยน้ำว้าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อเทียบจากสารสกัดจากเปลือกส้มหรือเปลือกแก้วมังกรอย่างใดอย่างหนึ่ง