พัฒนาตัวต้นแบบบ้านอัฉริยะลดการสัมผัสด้วยเทคโนโลยี IOT ในช่วงสถานกาณ์โควิค 19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภนัฐ เทศแดง, ภูสิทธิ์ หล้าเพชร, ชิษณุพงศ์ วังชากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์, ไชยเดช นูนคาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บ้านอัฉริยะที่ทำงานด้วย ระบบ อัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัสภายในบ้านและยกระดับความสะดวกสบาย ให้แก่ผู้อยู่อาศัย โดย ผู้อยู่อาศัยยังคงสามารถควบคุม การทํางานภายในตัวบ้าน ด้วยระบบ One app control