หน้าต่างอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทัช ยืนนาน, รุ่งสิทธิ์ ประทีปะเสน, กชกรณ์ สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา สิงหพงษ์, ไชยเดช นูนคาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานหน้าต่างอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประดิษฐ์หน้าต่างอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยบอร์ด Kidbright 2) นำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาใช้อำนวยความความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านบอร์ด Kidbright โดยมีหลักการทำงานคือเมื่อสภาพอากาศมีฝนตกหรือมีความชื้น เซนเซอร์วัดน้ำฝนและเซนเซอร์วัดความชื้นจะสั่งให้รีเลย์และมอเตอร์ทำงาน ทำให้หน้าต่างปิดโดยอัตโนมัติ ตลอดจนช่วงเวลากลางคืนสภาพอากาศภายนอกเย็นลงและมีความชื้นมากขึ้นหน้าต่างก็จะสามารถปิดเองได้โดยอัตโนมัติ และเมื่อสภาพอากาศคืนสู่สภาพหรือมีความชื้นเป็นปกติหน้าต่างก็สามารถเปิดเองได้โดยอัตโนมัติเช่นกัน และผลของของการนำเอาสิ่งประดิษฐ์หน้าต่างอัตโนมัติไปทดลองใช้ พบว่า เมื่อมีฝนตก หน้าต่างสามารถปิดเองได้โดยอัตโนมัติ