การพัฒนาเกม IRRE CAB เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง กริยา 3 ช่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล วงศรีเทพ, สิริวัฒนา สุทธะมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

IRRE CAB เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมที่ประยุกต์เข้ากับบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง กริยา 3 ช่องหรือกริยาอปรกติ (Irregular Verbs) เนื่องจากในประโยคหนึ่ง ๆ จะมีคำกริยาเข้าไปประกอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของประโยคว่าจะใช้คำกริยาประเภทไหน แต่เพื่อให้เข้าใจได้ว่าประโยคหนึ่งเป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาใด เราจะต้องใช้หลักการของกริยา 3 ช่อง เข้ามาช่วย อีกทั้งกริยา 3 ช่องยังมีหลักการจำที่ไม่แน่นอนต้องอาศัยกระบวนการจดจำและเรียนรู้ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเกม IRRE CAB เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเรื่องกริยา 3 ช่องขึ้นมา โดยใช้โปรแกรม scratch ในการพัฒนาชิ้นงาน