การพัฒนาเกม 3D ระบบย่อยอาหาร BodyXplore

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้องใจ สุวรรณไตรย์, ณัฐชยา รัตนโกศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม และเข้าถึงผู้คนได้ทุกช่วงวัย ซึ่งเกมรูปแบบ 3D ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะนอกจากให้ความสนุกเพลิดเพลิน ยังช่วยให้ผู้เล่นเห็นภาพและสร้างจินตนาการ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเกม BodyXplore ขึ้น ซึ่งเป็นเกมผจญภัยในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อออกแบบและสร้างเกม BodyXplore 2)เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเกม BodyXplore 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกม BodyXplore 4)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นหลังจากใช้งานเกม BodyXplore โดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร และวางโครงเรื่องและเขียนสตอรี่บอร์ด ออกแบบตัวละครและแผนที่ใน Blender จากนั้นทำการพัฒนาเกมใน Unity เมื่อเสร็จสิ้นทำการวัดประสิทธิภาพของเกมก่อนนำไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจ ผลการดำเนินการพบว่าปัจจุบันตัวละครสามารถตอบสนองต่อคำสั่งการบนแป้นพิมพ์ การเดิน พูดคุย และแสดงค่าสถานะของตัวละครได้