การใช้แสงเลเซอร์สีเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สไฮโดรเจน โดยวิธีอิเล็กโทรไลซิสจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาตาเซียร์ คาน, กนกพร โกละกะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรณุมา อินทฤทธิ์, วาริช วีระพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จะทำการเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพของแสงเลเซอร์ไดโอดสีเขียว กับการใช้แสงขาวปกติ และตรวจสอบชนิดของสารละลาย 2 สาร คือ NaCl และ NaOH ที่อาจมีผลต่ออัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจน โดยจะใช้ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรไลเซอร์ในการแยกแก๊สไฮโดรเจน และทำการวัดปริมาณแก๊สที่เพิ่มขึ้น