ปัญหาของการใช้ MOND แทนสสารมืดเป็นทฤษฎีของแรงโน้มถ่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศกวัน จันทร์วิกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

David Nall

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Research เกี่ยวกับปัญหาและขอบเขตของการใช้ MOND(Modified Newtonian Dynamics) แทนสสารมืด