การใช้ปัญญาประดิษฐ์สั่งการไฟจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความคล่องตัวของรถยนต์บนท้องถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณดล พิพัฒนติกานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ โสภา, ณัฎฐ์ ชูกำแพง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งในปัญหาใหญ่ของสังคมเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร คือปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มลภาวะ และสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นที่มาของการนำเสนอ “การใช้ปัญญาประดิษฐ์สั่งการไฟจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความคล่องตัวของรถยนต์บนท้องถนน” Artificial Intelligence In Traffic Management โดยใช้หลักการ Reinforcement Learning โดยใช้โปรแกรม "Simulation of Urban MObility" (SUMO) จำลองแผนที่ และสร้างเส้นทางเคลื่อนที่ของรถยนต์ โดยมีการทดลองบนแผนที่เสมือน ที่อิงมาจากแผนที่ที่ปรับมาจากแผนที่จริง ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความหนาแน่น เพิ่มความคล่องตัวได้ดีกว่าการตั้งเวลาเปิดปิดไฟจราจรตามปกติ โดยการพัฒนาขึ้นมาจากไลบรารี่ SUMO-RL และ stable-baselines3 นอกจากนั้นยังได้ทำการทดลองนำข้อมูลจากกล้องวีดิโอบันทึกการเคลื่อนที่ของรถบนท้องถนน จากกล้องวงจรปิดบนถนนจริง โดยใช้ model YOLOv8 นับจำนวนของรถยนต์ ณ ช่วงเวลาขณะนั้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทดลอง เพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงงาน และเพื่อให้สามารถใช้ในการรองรับการรับภาพจากกล้องวงจรปิด ของกรุงเทพมหานคร และ บก02 เมื่อต้องการพัฒนาต่อไปในสถานการณ์จริง