การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกัดกร่อนสนิมของน้ำยากัดสนิมจากกรดอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา บุญสายัง, ศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์, ฏรียพัฒข์ มงคลชัยฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ นพมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีสิ่งของมากมายซึ่งมีส่วนประกอบจากเหล็ก ส่วนใหญ่ไม่ได้รักษาหรือป้องกันจะมีโอกาส เกิดสนิมได้ จึงมีความจําเป็นในการกําจัดสนิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากโครงสร้างและอุบัติเหตุ ปัจจุบัน มีน้ํายากัดสนิมซึ่ง ทําจากสารเคมีโดยใช้ระยะเวลาในการกัดสนิมประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง และ มีส่วนประสม ของกรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอลิกและกรดซัลฟิวริก ซึ่งถ้าน้ํายากัดสนิมมาสัมผัสกับร่างกายจะทําให้เกิด อันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ร่วมไปถึงต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะนํากรดที่มี คุณสมบัติในการทําปฎิกริยากับสนิมซึ่งเป็นกรดอินทรีย์จากพืช

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ากรดอินทรีย์สามารถกัดกร่อนสนิมได้ และสนิมมีหลายชนิด คณะผู้จัดทําจึงได้ศึกษาการทดลองทั้งหมดจํานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของกรดอินทรีย์ ได้แก่ กรดซิตริก กรดอะซิติก และกรดออกซาลิก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกัดกร่อนสนิม โดยนําเอากรดอินทรีย์ ผสมกับน้ํากลั่นในอัตราส่วน 1 : 1 หยดใส่เหล็กที่มีสนิมเป็นระยะเวลา 10 นาทีและสังเกตสนิมที่หายไป โดยหา ร้อยละของผลต่างของค่ามวลเหล็กก่อนเกิดและหลังเกิดสนิมเพื่อหาน้ําหนักของสนิม และตอนที่ 2 ศึกษาชนิด ของสนิม ได้แก่ สนิมออกไซด์ สนิมสีเหลือง และสนิมคลอไรด์กับชนิดของน้ํายากัดสนิมจากกรดอินทรีย์ โดยทํา การทดลองเช่นเดียวกับในตอนที่ 1 แต่นําไปหยดในสนิมต่างชนิดกัน และสังเกตสนิมที่หายไป

จากผลการทดลองตอนที่ 1 พบว่า กรดซิตริกสามารถกําจัดสนิมได้ 0 % กรดอะซิติกกําจัดสนิมได้ 33.34 % และกรดออกซาลิกกําจัดสนิมได้ 74.89 % เนื่องจากกรดออกซาลิกมีโครงสร้างทางเคมีที่เหมาะสม สําหรับการกัดกร่อนสนิมออกไซด์ได้มากที่สุด ตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกัดกร่อนสนิมแต่ละ ชนิดกับน้ํายากัดสนิมจากกรดอินทรีย์ จากผลการทดลองพบว่า น้ํายากัดสนิมจากกรดออกซาลิกสามารถกําจัด สนิมออกไซด์ได้มากที่สุดมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 76.34 % น้ํายากัดสนิมจากกรดออกซาลิก และกรดซิตริก สามารถกําจัดสนิมคลอไรด์ได้มากท่ีมีสุดประสิทธิภาพอยู่ที่ 100 % น้ํายากัดสนิมจากกรดออกซาลิกสามารถ กําจัดสนิมสีเหลือง 71 % เนื่องจากกรดที่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกันเหมาะสมกับสนิมแต่ละชนิดที่มีโครงสร้าง ทางเคมีต่างกัน