การเพิ่มประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากต้นไชยา ด้วยสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากน้ำหมักเปลือกสับปะรด เพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อนฝ้าย ในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นที อินอุ่นโชติ, จีรภัทร พันธ์เดช, สุพิชฌาย์ แสงกระจาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตน์ จันทร์สนาม, เพชรรัตน์ สิงห์นวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เลือกสารสกัดหยาบจากต้นไชยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนำมาผสมกับสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากน้ำหมักเปลือกสับปะรด