การเพิ่มอัตราการฟักและการรอดตายของไข่ปลานิลโดยการประยุกต์ใช้ปัจจัยทางกายภาพเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องฟักไข่ปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ แก้วอาษา, ชิชญา เครือนวพันธุ์, ภาณุพงศ์ เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มอัตราการฟักและการรอดตายของไข่ปลานิลโดยการประยุกต์ใช้ปัจจัยทางกายภาพเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องฟักไข่ปลานิล