การเปรียบเทียบอัตราส่วนปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศสีดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารยา ศิลาวิเศษ, วรัญญา เฉยฉิว, อารยา กัสนุกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์กมล พลอ่อนสา, สุกัญญา แสนทวีสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในจํานวนมากในการเพาะปลูกต้นมะเขือเทศสีดานอกจากน้ันยังมีโรคและแมลงสะสมอยู่ในดิน ทําให้มีสารเคมีตกค้างในดินคุณภาพดินต่ำลงส่งผลให้การเพาะปลูกมะเขือเทศสีดาได้ผลิตในปริมาณลดลงประสิทธิภาพต่ำลงและอาจจะมีสารเคมีตกค้างในมะเขือเทศสีดาท่ีผู้บริโภครับประทานเข้าไป

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำเปลือกกล้วยน้ำว้ามาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในอัตราส่วนต่างกันเนื่องจากเปลือกกล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียม(K)แมกนีเซียม(Mg)แมงกานีส(Mn) วิตามินต่างๆเช่น วิตามินD วิตามินAวิตามินE และยังมีเส้นใยอาหารทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสูงกว่าเนื้อกล้วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำเปลือกของกล้วยน้ำว้ามาทำปุ๋ยหมัก โดยพืชที่จะใช้ทดลองคือ ต้นมะเขือเทศสีดา เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบว่าปุ๋ยหมักจากเปลือกของกล้วย ในอัตราส่วนไหนบำรุงเร่งการเจริญเติบโต ของต้นมะเขือเทศสีดาได้ดีและรวดเร็วกว่ากัน