ทรายแมวจากชานอ้อยที่สามารถบ่งบอกความเป็นกรด-เบสในปัสสาวะแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรลดา แสงสุริยะ, ศรธกรฉัตร ปิยะคุณ, วรินสินี เพ็ญพิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่นอกจากใช้ดูดซับปัสสาวะแมวแล้ว ยังสามารถบ่งบอกค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (ค่า pH) ของปัสสาวะแมวได้ซึ่งจะนำไปสู่การระบุความผิดปกติหรือโอกาสการเกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแมวได้เบื้องต้น โดยการใช้สารแอนโทไซยานินที่สกัดจากกระหล่ำปลีม่วงเป็นตัวชี้วัดค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH indicator) วัสดุหลักที่นำมาใช้เป็นตัวดูดซับคือผงชานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับของเหลวระหว่างผงชานอ้อยตามธรรมชาติ และผงชานอ้อยที่มีการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี และทดลองใช้แป้งชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการเจลาติไนซ์ด้วยการให้ความร้อน เป็นตัวผสานผงชานอ้อย และทำให้เกิดการจับก้อนเมื่อมีการดูดซับของเหลวที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพแมวจึงมีความตั้งใจที่จะทำทรายแมวที่มีฝุ่นน้อย จับตัวเป็นก้อนง่าย และราคาไม่สูงจนเกินไป รวมไปถึงการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งก็คือ ชานอ้อย เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตทรายแมว