ทรายแมวจากชานอ้อยที่สามารถบ่งบอกความเป็นกรด-เบสในปัสสาวะแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรลดา แสงสุริยะ, ศรธกรฉัตร ปิยะคุณ, วรินสินี เพ็ญพิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่นอกจากใช้ดูดซับปัสสาวะแมวแล้ว ยังสามารถบ่งบอกค่า ความเป็นกรด-เป็นดา่ ง (คา่ pH) ของปัสสาวะแมวได้ซึ่งจะนาไปสู่การระบุความผิดปกติหรือโอกาสการเกิดโรคนิ่วใน กระเพาะปัสสาวะแมวได้เบื้องตน้ โดยการใชส้ ารแอนโทไซยานนิ ที่สกัดจากกระหล่าปลีม่วงเปน็ ตัวชี้วัดค่าความเป็น กรด-เป็นด่าง (pH indicator) วสั ดุหลักที่นามาใช้เปน็ ตัวดูดซบั คือผงชานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือทงิ้ ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมที่นามาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดดูซับของเหลวระหว่างผงชานอ้อยตามธรรมชาติและ ผงชานอ้อยที่มีการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี และทดลองใช้แป้งชนิดต่าง ๆ ที่ผา่ นกระบวนการเจลาติไนซ์ด้วยการให้ ความร้อน เป็นตัวผสานผงชานอ้อย และทาให้เกิดการจับก้อนเมื่อมีการดูดซับของเหลวที่มีน้าเป็นองค์ประกอบ ทาง ผู้วิจัยได้เลง็เห็นถึงปัญหาสุขภาพแมวจึงมีความตั้งใจทจี่ะทาทรายแมวที่มีฝนุ่น้อยจบัตัวเป็นก้อนง่ายและราคาไม่สงู จนเกินไป รวมไปถึงการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซ่ึงก็คือ ชานอ้อย เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตทรายแมว