การเปรียบเทียบความคงทนต่อแสงของเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองและเคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรสินี หาริกุล, ณัฐธิดา ทักษิโณ, ธัญวลัย สัจธรรมวิสัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิตา วิริยะมั่งมี, สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบความคงทนต่อแสงของเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง และเคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความคงทนต่อแสงของเส้นไหมที่ไม่เคลือบ และเคลือบซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน การทดลองนี้เป็นการนำเส้นไหมที่ไม่เคลือบและเคลือบซิงค์ออกไซด์ความเข้มข้น 1.0 และ 1.5 %w/v ไปย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง แล้วนำไปฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UV)ด้วยเครื่องฉายแสงที่เวลา 0, 1, 3, 5, 7, 9 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปทดสอบค่าสีด้วยเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) เพื่อหาค่าการเปลี่ยนแปลงเฉดสีของเส้นไหม และทดสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope ; SEM)