การศึกษาความคงทนต่อแสงของสีย้อมธรรมชาติจากดอกดาวเรืองสำหรับเส้นไหมที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิจิตรา บรรณารักษ์, ศิริรักษ์ รอดบุญมา, พิมพ์ลลิตภัทร เกตุกันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์, พวงชมพู อยู่งาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา เรื่อง ความคงทนต่อแสงของสีย้อมธรรมชาติจากดอกดาวเรืองสำหรับเส้นไหมเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ (Light Fastness Study of Natural Dye from Tagetes Erecta L. for Titanium Dioxide Coated Silk) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบเส้นไหมที่ย้อมสีจากดอกดาวเรือง 2) เปรียบเทียบความคงทนต่อแสงของสีเส้นไหมจากดอกดาวเรืองที่เคลือบและไม่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ การทดลองนี้เป็นการนำเส้นไหมที่ไม่ผ่านการเคลือบและเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ความเข้มข้น 1.0 และ 1.5 %w/v ไปย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง จากนั้นนำไปฉายแสงอัลตราไวโอเลตที่เวลา 0, 1, 3, 5, 7, 9 และ 24 ชั่วโมง และนำไปทดสอบค่าสีด้วยเครื่อง Colorimeter เพื่อวิเคราะห์ความคงทนต่อแสงของสีเส้นไหมจากนั้นนำเส้นไหมที่เคลือบ และไม่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ความเข้มข้น 1.0 และ 1.5 %w/v ทดสอบสมบัติทางกายภาพด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นไหม