การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซิลิกาเจลจากชานอ้อยที่ผ่านการแช่กรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา พระประเสน, สิริยุพา รัตนคุณ, ณัฐรินีย์ เมธาสิทธิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซิลิกาเจลจากชานอ้อยที่ผ่านการแช่กรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้นแตกต่างกันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเเละศึกษาประสิทธิภาพของซิลิกาเจลที่สกัดได้จากชานอ้อยที่ผ่านการแช่กรดไฮโดรคลอริกในความเข้มข้นต่างกัน การทดลองนี้ดำเนินการโดยนำชานอ้อยที่ไม่ผ่านการเเช่กรดไฮโดรคลอริก เเละผ่านการเเช่กรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 1M, 2M เเละ 3M ตามลำดับ ไปเผาด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 500องศาเซลเซียส เป็นเวลา5 ชั่วโมง แล้วนำเถ้าชานอ้อยที่ได้จากการเผาเเช่ลงในสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 0.5M จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จะได้สารละลายโซเดียมซิลิเกต ปรับค่าpH ให้เป็นกลาง ด้วยสารละลายกรด H2SO4 ความเข้มข้น10 %v/v และเติมน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจล จากนั้นล้างสารสกัดด้วยน้ำกลั่น ทำการแช่และบ่มด้วยสารละลายเมทิลไวโอเล็ต นำสารที่สกัดได้ศึกษาปริมาณธาตุองค์ประกอบและปริมาณของซิลิกาเจลที่ผลิตขึ้นจากชานอ้อยโดยเทคนิคเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (x-ray fluorescence spectrometer; XRF) ทดสอบสมบัติทางกายภาพของพื้นผิวซิลิกาเจลด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอยแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) และทดสอบประสิทธิภาพการดูดความชื้นของซิลิกาเจลด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นตามมาตรฐาน