ทุ่นดูดซับคราบน้ำมันในทะเลจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร์ แซ่ลู่, ชญานนท์ ดีพาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุลยา สามัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการขนส่งคมนาคมส่วนใหญ่มักจะขนส่งผ่านทางเรือสินค้า ทำให้มักจะเกิดปัญหาคราบน้ำมันในทะเลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และระบบนิเวศต่างๆของสัตว์น้ำ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะผลิตทุ่นดูดซับคราบน้ำมันในทะเลจากวัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตวัสดุดูดซับคราบน้ำมันจากเส้นใยนุ่น และเส้นใยทางปาล์มให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ดูดซับคราบน้ำมันในทะเล และศึกษาคุณสมบัติในการดูดซับคราบน้ำมันเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับคราบน้ำมันระหว่างของอัตราส่วนระหว่างเส้นใยนุ่นกับเส้นใยทางปาล์ม โดยนำเส้นใยนุ่นที่อบแห้งและเส้นใยทางปาล์มที่อบแห้งมาผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 1 : 2 และ 2 : 1 จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนของเส้นนุ่นกับเส้นใยเส้นใยทางปาล์มที่อัตราส่วน 1 : 1 และ 2 : 1 สามารถดูดคราบน้ำมันได้ปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 21.13 มิลลิลิตร และ 23.97 มิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลจากการเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับ พบว่า ที่อัตราส่วน 1 : 1 และ 2 : 1 มีปริมาณการดูดซับคราบน้ำมันที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่อัตราส่วน 1 : 1 นั้นจะมีข้อดีกว่า เพราะทางปาล์มก็สามารถหาได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับนุ่นซึ่งจะออกดอกในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงมีนาคม