นวัตกรรมวัสดุปลูกทางอากาศสำหรับซ่อมแซมป่าที่เกิดไฟป่าเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของเมล็ดอีโรเดียมเเละผลยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยามิน โอกฤษ, ธีรเมธ ฐิติชวลิตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของโลกเรา เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงาน อาหาร อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ แต่ปัญหาที่ยังพบเจอนั้นคือ ปัญหาไฟป่าใน พ.ศ. 2564 พบว่า มีการดับไฟป่า 12,033 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 248,690.3 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2563 ที่มีการดับไฟป่า 10,708 ครั้ง และมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ 238,199.4 ไร่ ไฟป่าเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์มากมายในบริเวณกว้างส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติและพืชพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ต่อโลก อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาถ้าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ภาวะเรือนกระจก สัตว์ป่าหรือพืชพันธุ์บางชนิดอาจสูญพันธุ์ได้ หรืออาจเกิดการพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น ดังนั้นการเข้าไปปลูกป่าเพื่อเป็นการซ่อมแซมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นวัสดุปลูกทางอากาศสำหรับซ่อมแซมป่าที่เกิดไฟป่าเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของเมล็ดอีโรเดียมเเละผลยางนา และใช้พื้นที่จำลองเป็นพื้นที่ศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาผลของรูปทรงและพบว่าลักษณะรูปทรงในลักษณะของผลยางนามีรูปทรงที่เหมาะสมกว่าทรงกลม ทรงกระบอกและทรงกรวย จากการทดลองในการย่อยสลาย อัตราการรอดของเมล็ดภายในวัสดุปลูก ความแม่นยำในการตกถึงร้อย 70 ย่อยสลายภายใน 90 วัน จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมที่ดี