เปรียบเทียบสารสกัดไซยาไนด์จากมันสำปะหลังเพื่อกำจัดศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา แสงประเสริฐ, ณิภาพร ทนวิรักษ์, ชลนิชา เสน่ห์จันทร์ฉาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายฝน ซุ่นขวัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบสารสกัดไซยาไนด์จากมันสำปะหลังเพื่อกำจัดศัตรูพืชมีวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อเปรียบเทียบการกำจัดศัตรูพืชโดยการสกัดสารไซยาไนด์จากมันสำปะหลัง 2.) เพื่อหาประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดไซยาไนด์จากมันสำปะหลัง 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้สารสกัดไซยาไนด์กำจัดศัตรูพืช และดำเนินการทดลองโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 7 ชุด ได้ผลการทดลองดังนี้

ผลการทดลองชุดที่ 1 พบว่าการกำจัดมดง่ามและปลวกด้วยน้ำกับสารเคมีมีอัตราการตายร้อยละ....และ....ตามลำดับ การทดลองชุดที่ 2 -3 พบว่าการสกัดสารไซยาไนด์จากใบมันสำปะหลังที่สามารถกำจัดมดง่าม ปลวกมากที่สุด คืออัตราส่วน ....... ทำให้มดง่าม ปลวกตายเฉลี่ยร้อยละ ...... และ ....... ตามลำดับ ส่วนสารสกัดไซยาไนด์จากหัวมันสำปะหลังพบว่าอัตราส่วนการสกัดสารไซยาไนด์ที่สามารถกำจัดมดง่าม ปลวกมากที่สุด คืออัตราส่วน ....... ทำให้มดง่าม ปลวกตายเฉลี่ยร้อยละ ....... และ ....... ตามลำดับ การทดลองชุดที่ 3 พบว่า อัตราส่วนการสกัดสารไซยาไนด์ที่สามารถกำจัดมดง่าม ปลวกได้มากที่สุด คืออัตราส่วน ....... ตายร้อยละ ....... การทดลองชุดที่ 4 พบว่าอัตราส่วนการสกัดสารไซยาไนด์ที่สามารถกำจัดมดง่าม ปลวก ได้มากที่สุด คืออัตราส่วน ....... ตายเฉลี่ยร้อยละ ....... และ ....... ตามลำดับ การทดลองชุดที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง (มดง่าม ปลวก) ก่อนได้รับสารสกัดไซยาไนด์และหลังจากได้รับสารสกัดไซยาไนด์มีประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืช (มดง่าม ปลวก) แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 การทดลองชุดที่ 6 พบว่าการทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืช (มดง่าม ปลวก) ด้วยสารสกัดไซยาไนด์จากใบมันสำปะหลัง ค่า t จากการคำนวณ เท่ากับ ....... และ ....... ตามลำดับ การทดลองชุดที่ 7 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้สารสกัดไซยาไนด์จากใบมันสำปะหลังมากที่สุด คือ ข้อ 1 คุณภาพของสารสกัดไซยาไนด์จากมันสำปะหลัง ( x̅ = ......., SD=.......) และข้อ3 การปลอดภัยของสารสกัดต่อผู้ใช้ ( x̅ =......., SD=.......)

จากผลการทดลองนี้จะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (มดง่าม ปลวก) หลังใช้สารสกัดไซยาไนด์จากใบมันสำปะหลังมากกว่าก่อนใช้สารสกัดไซยาไนด์จากใบมันสำปะหลังที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยค่า t ที่ได้คือ .......และ .......ตามลำดับ มีความพึงพอใจโดยรวมกับการใช้สารสกัดไซยาไนด์จากใบมันสำปะหลังในระดับพึงพอใจมาก ( x̅ = ......., SD=.......)