เปลี่ยนมุมเพื่อคุ้มค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสวรรณ ชอบธรรม, ชลธิชา เล็กวงค์, กฤตพร ขุนแขวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุเทพ เทพปัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาการออกแบบรรจุภัณฑ์ ที่มีรูปกรวยยอดตัด โดยจะศึกษาว่า หากเราเปลี่ยนแปลงมุมเส้นสูงเอียงของบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ผิวเป็นอย่างไรและแบบใดที่จะทำให้ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิต แต่ยังคงคุณภาพและปริมาตรของบรรจุภัณฑ์เดิม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรือใช้ในการวางแผนหากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ลดต้นทุนในการผลิตและส่งผลให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อค้นหาสูตรของปริมาตรของกรวยยอดตัด สูตรของพื้นที่ผิวของกรวยยอดตัด และเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของกรวยยอดตัดใหม่กับพื้นที่ผิวกรวยยอดตัดเดิม เมื่อเปลี่ยนแปลงมุมเส้นสูงเอียง จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ 4 หัวข้อ ดังนี้

 1. สูตรการหาปริมาตรของกรวยยอดตัด

 2. สูตรของพื้นที่ผิวของกรวยยอดตัด เมื่อเปลี่ยนแปลงมุมเส้นสูงเอียง

 3. สูตรการเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของกรวยยอดตัดใหม่กับพื้นที่ผิวกรวยยอดตัดเดิม เมื่อเปลี่ยนแปลง

  มุมเส้นสูงเอียง แยกเป็น 3 กรณี ได้แก่

  3.1 สูตรเปรียบเทียบพื้นที่กรวยยอดตัดเปิดใหม่ต่อพื้นที่ผิวกรวยยอดตัดเปิดเดิม

  3.2 สูตรเปรียบเทียบพื้นที่กรวยยอดตัดปิดใหม่ต่อพื้นที่ผิวกรวยยอดตัดปิดเดิม

  3.3 สูตรเปรียบเทียบพื้นที่กรวยยอดตัดปิดแบบด้านข้าง 2 ชั้นใหม่ต่อพื้นที่กรวยยอดตัดปิดแบบด้านข้าง 2 ชั้นเดิม

 4. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร