เครื่องกลพลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะพงษ์ กระดาษทอง, วีระพัฒน์ ทองชู, พีรพัฒน์ กันหยุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารี ชมชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน : DIY WIND GEN

เครื่องกลพลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน : นายปิยะพงษ์ กระดาษทอง

: นายวีระพัฒน์ ทองชู

: นายพีรพัฒน์ กันหยุย

อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาววารี ชมชื่น

โรงเรียน : ขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง DIY Wind Gen ในครั้งนี้ เพื่อออกแบบและพัฒนากังหันลมที่หมุนแนวตั้งผลิตกระแสไฟฟ้า โดย 1)การศึกษา ออกแบบและพัฒนาส่วนรับลมของกังหันลมที่หมุนแนวตั้ง 2) ออกแบบการใช้กลไกเพื่อการเพิ่มความเร็วในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันลมที่หมุนแนวตั้ง

จากการออกแบบและพัฒนากังหันลมที่หมุนแนวตั้งผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า

  1. ส่วนรับลมของกังหันที่หมุนแนวดิ่งเมื่อปรับให้เคลื่อนที่แบบหมุนแนวตั้ง ใบพัดในจะคว่ำลงและมีทิศตั้งฉากกับทิศทางลมจะทำให้เกิดการหมุนได้เร็วที่สุด และพบว่า ใบพัดที่รับกระแสลมอ่อน ใบพัดรูปแบบใบกว้าง ส่วนรับลมเอียงรับลม 50 องศา จะทำให้ใบพัดหมุนต่อเนื่องด้วยความเร็วที่มากสุด 2) กลไกการเพิ่มความเร็วในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยการทดรอบของระบบเฟืองหมุนแบบเฟืองขับกำลังปานกลางแล้วทดรอบด้วยเฟืองขนาดเล็กจะทำให้ความเร็วรอบของการหมุนสูงขึ้นและมีความฝืดน้อยกว่าการขับด้วยเฟืองกำลังสูง ทั้งนี้พบว่าไดนาโมขนาด 2V ที่ใช้มีค่ากระแส 0.25 มิลลิแอมแปร์