สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีความร้อนในประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและปริมาณผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์พิชชา แก้วมี, ชลธร คำนวน, พัชราภา มุกดารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงกลด พรศิริวงศ์, เปรมอนันต์ เจือกโว้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากค่าดัชนีความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคมในประเทศไทยโดยมีผลต่อสุขภาพร่างกาย ด้วยอุณหภูมิความร้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจะส่งผลต่อผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเป็นโรคประจำตัว อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความร้อน และสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นนั้นอาจกระตุ้นให้เกิดการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีความร้อนในประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและปริมาณโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของระหว่างค่าดัชนีความร้อนในประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและปริมาณโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพบว่าเมื่อค่าดัชนีความร้อนในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

ปริมาณผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ ควรจะศึกษาตัวแปรอื่นๆที่มีผลต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง