สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนออนไลน์กับปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้ของแอพพลิเคชัน Google Meet

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา ชูจักร, คณาธิป บุญเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงกลด พรศิริวงศ์, ทัศนีย์ บุญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนในรูปแบบ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนออนไลน์กับปริมาณข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ถูกใช้ของแอพพลิเคชัน Google Meet ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยเก็บรวบรวมปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้ในแอพพลิเคชัน Google Meet จดบันทึกปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไปทุก ๆ 50 นาที อย่างต่อเนื่องที่คุณภาพกล้องที่สามารถปรับได้ นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยกำหนดให้จำนวนคาบเรียนเป็นแกน X และให้ปริมาณ ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้เป็นแกน Y จากนั้น สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนออนไลน์กับปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้ของแอพพลิเคชัน Google Meet โดยใช้หลักของวิธีกำลังสองน้อยที่สุด พร้อมทั้งหาค่า R-Squared และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสมการที่สร้างได้

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนออนไลน์กับปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้ของแอพพลิเคชัน Google Meet พบว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลอยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้น y=a+bx โดย x เป็นจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนในหน่วยคาบ เช่น แทนเวลาเรียน 50 นาที แทนเวลาเรียน 100 นาที เป็นต้น y เป็นปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้ในหน่วยเมกะไบต์ (MB)

a เป็นค่าคงตัวของสมการและ b เป็นค่าความชันของสมการเส้นตรง หากใช้ความละเอียดในการเรียนเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า b เพิ่มขึ้นและหากใช้ความละเอียดในการเรียนลดลงจะทำให้ค่า b ลดลงไปด้วย สมการดังกล่าวสามารถใช้ทำนายปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้ไปของแอพพลิเคชัน Google Meet ได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการใช้งานและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น