สมการหาค่ามูลค่าการส่งออกทุเรียนโดยวิธีกำลังสอยน้อยที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกณิกา จิตรละเอียด, นำแสง แก้วบางพูด, ชยกฤช อนุรักษ์ตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมอนันต์ เจือกโว้น, ทัศนีย์ บุญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย และสร้างสมการประมาณค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการส่งออกทุเรียนโดยรวม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ในช่วงพ.ศ.2541- พ.ศ.2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์การแปรปรวนและนำปัจจัยที่มีผลมาสร้างสมการโดยใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับคือ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย คือ ปริมาณการส่งออกทุเรียน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทกับเงินหยวน 2) สมการการหาค่ามูลค่าการส่งออกทุเรียน