ซิงค์ออกไซต์ในการยับยั้งและฟื้นฟูต้นข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลิน อนันทวงศ์, ปณิดา สถิตธรรมสุธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุ เลี้ยงอำนวย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ผลของการใช้ซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราและฟื้นฟูต้นข้าวหลังการติดโรคใบจุดสีน้ำตาล มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของซิ้งออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris oryzae (2) เพื่อใช้ซิ้งออกไซด์ในการฟื้นฟูต้นข้าหลังการติดโรคใบจุดสีน้ำตาล จากการศึกษาพบว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราด้วยการทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อคู่เท่ากับ.........การทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ด้วยวิธีการตรวจวัดน้ำหนักแห้งมีค่าร้อยละการยับยั้งต่ำสุดเท่ากับ............การทดสอบการก่อโรคย้อนกลับของเชื้อ Bipolaris Oryzae พบว่าข้าวที่ติดโรคมีลักษณะ..............................การใช้ซิงค์ออกไซด์ฟื้นฟูต้นข้าวหลังการติดโรคโดยมีอัตราการรอดตายของข้าวเท่ากับ............จากการทดลองพบว่าซิงค์ออกไซด์จะมีประสิทธิภาพในการยั้บยั้งการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลและลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ในการยับยั้งโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว